Hòa bình, con người, khoa học, sáng tạo, công nghệ và hơn thế nữa.

Hơn 14.000.000 người đăng ký

Chúng ta có thể pGiới thiệu về trang web, nhóm, kênh YouTube hoặc trang xã hội của bạn. Cho phép một liên kết.

Nhận được 1 triệu lần hiển thị biểu ngữ cho mỗi bài đăng của bạn và 104 bản dịch thần kinh từ Google  thành những ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới!

Biểu ngữ được tạo tự động.

Trong các bình luận của các nhóm Vkontakte của chúng tôi đây (400k +) và đây (200k +), như trên trang web, bạn có thể viết thay mặt cho cộng đồng của họ hoặc sử dụng chữ ký với một đường phân chia. 

Tham gia, bạn bè!

Chia sẻ đường link:

Thêm một lời nhận xét